DITP เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เข้ารับรางวัล ELMA 2021 ยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  (DITP)  กระทรวงพาณิชย์ เตรียมมอบรางวัล  “ Excellent Logistics Management Award (ELMA) ”  ครั้งที่  15 ประจำปี 2564  ส่งเสริมพัฒนาระบบและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ พร้อมยกระดับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  โดยได้จัดโครงการประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก

         รางวัล ELMA ได้นำเกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาผสมผสานกันเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อาทิ Malcom Baldrige Framework, European Framework for Quality Management และ Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model (Supply Chain Council) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจการค้าในระดับสากล โดยรางวัล แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) ) 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

          ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์ ในการเข้าร่วมงาน TILOG LOGISTIX ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Ministers Export Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)  สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) รวมถึงได้รับการตรวจประเมินพร้อมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA ในการประชาสัมพันธ์บริษัทอีกด้วย

          ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยที่สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัล ELMA 2021 ที่ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tradelogistics.go.th                                                                    Line: @elmaaward                                                                                                                                                  Email:elmaaward@gmail.com                                                                                                                                    โทรศัพท์ 092-259-0953 

----------------------

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  (DITP)  กระทรวงพาณิชย์ เตรียมมอบรางวัล  “ Excellent Logistics Management Award (ELMA) ”  ครั้งที่  15 ประจำปี 2564  ส่งเสริมพัฒนาระบบและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ พร้อมยกระดับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  โดยได้จัดโครงการประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก

         รางวัล ELMA ได้นำเกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาผสมผสานกันเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อาทิ Malcom Baldrige Framework, European Framework for Quality Management และ Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model (Supply Chain Council) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจการค้าในระดับสากล โดยรางวัล แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) ) 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

          ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์ ในการเข้าร่วมงาน TILOG LOGISTIX ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Ministers Export Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)  สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) รวมถึงได้รับการตรวจประเมินพร้อมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA ในการประชาสัมพันธ์บริษัทอีกด้วย

          ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยที่สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัล ELMA 2021 ที่ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tradelogistics.go.th                                                                    Line: @elmaaward                                                                                                                                                  Email:elmaaward@gmail.com                                                                                                                                    โทรศัพท์ 092-259-0953 

----------------------