กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์

Online Business Matching

ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์กับผู้ส่งออกทั่วไป จังหวัดอุดรธานี
กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น.


ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิถุนายน 2564จัดโดย
ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution)
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์