ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการและให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยรวบรวมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในสาขาต่างๆ มาให้บริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยอีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ
การค้าระหว่างประเทศ

ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์

ผู้ประกอบการ SMEs
ในส่วนภูมิภาค

ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการภายในศูนย์

ให้คำปรึกษาด้านการค้า
และการขนส่งระหว่างประเทศ

 • การขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
 • การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่างประเทศ
 • การขนส่งสินค้าทั่วไประหว่างประเทศ
 • การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 • การขนส่งสำหรับ e-commerce ระหว่างประเทศ
 • การให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร
 • การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก
 • เอกสารสำหรับการส่งออก
 • การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมขอรับคำปรึกษา

เปิดรับสมัคร 12 มกราคม 2565

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดระยอง
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จับคู่เจรจาธุรกิจทั้งในรูปแบบ
Online และ Offline

พบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
มากกว่า 10 บริษัท ใน 3 กลุ่มผู้ให้บริการ

 • ขนส่ง E-Commerce ระหว่างประเทศ
 • ขนส่งสินค้าทั่วไป
 • คลังสินค้าแบบครบวงจร

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่
เจรจาธุรกิจ

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดระยอง
สมัคร | ปิดรับ 18 มี.ค. 65
จังหวัดหนองคาย
สมัคร | ปิดรับ 2 พ.ค. 65
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัคร | ปิดรับ 12 ก.ค. 65

กำหนดการให้บริการ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม มณีจันท์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564