ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์จึงจัดทำศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้บริการและแนะนำด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่โดยรวบรวมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสาขาต่างๆ มาให้คำแนะนำและเจรจาการค้า หรือเลือกใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์

ผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนภูมิภาค

ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศและผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำแนะนำ
ด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจับคู่เจรจาธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

เพื่อสร้างโอกาสให้ SMEs ในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงข้อมูลและการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของภาครัฐและเครือข่ายเอกชน


รูปแบบของกิจกรรม

ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงการให้บริการโลจิสติกส์

01

การให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ

เช่น เอกสารเพื่อการส่งออก พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

02

การให้บริการจับคู่เจรจาธุรกิจและการให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน

โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

03

การให้คำแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น

และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/สถานที่
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงแรม มณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงแรม เดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG VE 2021)
*กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Cross Border Logistics Solution EP1
Cross Border Logistics Solution EP2
Cross Border Logistics Solution EP3
Cross Border Logistics Solution EP4
Cross Border Logistics Solution EP5
Cross Border Logistics Solution EP6

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม มณีจันท์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
กภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564