กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม Workshop “แนวทางการเขียนรายงานของผู้ประกอบการในการสมัคร ELMA 2020”


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสมัครประกวดรางวัล ELMA

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยทีมวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมในทุกมิติของการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ แนวทางการเตรียมเอกสาร และการเขียนรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งสิ้น 515 ราย

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2563

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://tradelogistics.go.th/ELMA/

\

 

---------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสมัครประกวดรางวัล ELMA

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยทีมวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมในทุกมิติของการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ แนวทางการเตรียมเอกสาร และการเขียนรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งสิ้น 515 ราย

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2563

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://tradelogistics.go.th/ELMA/

\

 

---------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ