Excellent Logistics Management Award

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2564

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ และมีขีดความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิประเทศเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย จึงจัดทำโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์การค้า (Excellent Logistics Management Award: ELMA) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 เป็นปีที่ 15 ของการมอบรางวัล ELMA ถือเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวของวงการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์โลจิสติกส์ไทย และพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กร ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Pride of Thai Logistics Service Providers”

ประกาศผลรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 2 Presentation Assessment ELMA 2021

สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

  • 1. บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกซ์โปร จำกัด
  • 2. บริษัท มีนา ทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
  • 3. บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด

สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า

  • 1. บริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด
  • 2. บริษัท รวมถาวร โลจิสติกส์ จำกัด
  • 3. บริษัท เจ ดับเบิ้ลยูดี เอเชีย จำกัด

สาขาผู้ให้บริการตัวแทน ในการจัดส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ หรือตัวแทนออกของ

  • 1. บริษัทบางกอกเทอร์มินอล โลจิสติกส์ จำกัด

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์รางวัล ELMA ในฐานะรางวัลมาตรฐานสูงสุดด้านมาตรฐานการบริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพระดับสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น
เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นสากลของผู้ประกอบการไทยและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ประกอบการต่างชาติ โดยมีรางวัล ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
พื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์

ELMA 2021 VDO

เปิดตัวโครงการ ELMA 2021
แนะนำการใช้ระบบสมัครและการสมัครเข้าร่วมโครงการ ELMA 2021
กลยุทธ์พิชิตรางวัล ELMA

ประเภทของรางวัล

1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 
ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการจัดเก็บการบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้าและการวางแผน

3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)
ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการเป็นตัวกลางในการจัดหารูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประสานงานระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการส่งออก-นำเข้าแทนผู้ใช้บริการหรือตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร

4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)
ผู้ประกอบการที่ให้ บริการครอบคลุมในกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดรางวัล

ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จดทะเบียนนิติบุคคล มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
ผู้สมัครที่เคยรับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครในสาขาเดิมได้ ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ

วิธีการสมัครเข้าประกวดรางวัล ELMA 2021

ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดรางวัล ELMA 2021 สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th/elma หรือสามารถสอบถามที่ Line : @ELMA.DITP

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลรอบที่ 1 (Announcement for 1st Round)
14 มิถุนายน 2564 ประกาศผลรอบที่ 2 (Announcement for 2nd Round)
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล (Award Announcement)
25 สิงหาคม 2564 พิธีมอบรางวัล ELMA 2021 ในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2021
*กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากรางวัล ELMA 2021

ได้รับการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา โดยเมื่อสิ้นสุดการประเมินจะได้รับรายงานที่ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป
สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ต่างๆ ของกรมฯ และได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของกรมฯ
ได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) เกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 2021 ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 2021 ครั้งที่ 2
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 2021 ครั้งที่ 3
กิจกรรม Roadshow ณ สถาบันผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA)
Workshop ครั้งที่ 1 กลยุทธ์พิชิต ELMA
Workshop ครั้งที่ 2 การจัดทำ Organization Report