ปฏิทินกิจกรรม
Today
Log Plus
ELMA
SYMPOSIUM
Cross Border
TILOG VE/TILOG - LOGISTIX
OBM/BM
กิจกรรมให้ความรู้

สถิติการนำเข้าและส่งออก

  • ส่งออก
  • นำเข้า

  • ประเทศ
  • สินค้า

*หน่วย ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Ranking %Chg 2021 (Jan-Nov) 2020 (Jan-Nov)
flag1. United States 20.05% 34,137.6 28,437.3
flag2. China 26.06% 31,019.0 24,606.4
flag3. Japan 11.75% 20,827.6 18,638.4
flag4. Vietnam 13.63% 10,251.4 9,021.6
flag5. Malaysia 37.53% 9,644.6 7,012.5
Ranking %Chg 2021 (Jan-Nov) 2020 (Jan-Nov)
flag6. Hong Kong 0.49% 9,517.0 9,470.4
flag7. Australia 7.20% 8,860.9 8,266.1
flag8. Singapore -12.27% 7,290.0 8,309.1
flag9. Indonesia 10.86% 7,260.5 6,549.1
flag10. India 58.37% 6,990.3 4,414.0
Ranking %Chg 2021 (Jan-Nov) 2020 (Jan-Nov)
flag11. Cambodia 16.78% 5,915.9 5,065.8
flag12. Philippines 38.73% 5,728.4 4,129.2
flag13. South Korea 40.13% 4,925.9 3,515.3
flag14. Netherlands 22.42% 4,299.8 3,512.5
flag15. Germany 20.89% 4,110.8 3,400.5
Ranking %Chg 2021 (Jan-Nov) 2020 (Jan-Nov)
flag16. Taiwan 21.77% 3,811.4 3,130.0
flag17. Myanmar [Burma] 13.00% 3,512.4 3,108.3
flag18. Laos 20.82% 3,311.2 2,740.6
flag19. United Kingdom 11.85% 2,893.0 2,586.4
flag20. South Africa 47.12% 2,505.1 1,702.7