DITP ดันรายได้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพุ่ง ในงาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching


   

      เวทีธุรกิจ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching จัดโดย DITP ประสบความสำเร็จเกินคาด  ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและผู้ซื้อจากทั่วโลก ร่วมวงเจรจาการค้ากับโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย ดันมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทะลุ 3,800 ล้านบาท

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศ เร่งพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย และปรับรูปแบบกิจกรรมให้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching โดยงานนี้มีบริษัทคู่ค้าจากทั่วโลกร่วมเจรจากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมากถึง 110 บริษัท

          งาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง มีการเจรจาจับคู่เพื่อเจรจาการค้ารวมมากถึง 264 ครั้ง เกิดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า 3,800 ล้านบาท และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล

สำหรับบรรยากาศตลอดทั้ง 2 วัน ของ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching มีคู่ค้าในต่างประเทศจองคิวขอเจรจาผ่านระบบออนไลน์แน่นขนัดต่อเนื่องตั้งแต่เช้า เกินเป้าหมายที่คาดไว้แม้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลก อาทิ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จากต่างประเทศ อาทิ จีน มาเลเซีย พม่า อินเดีย ไต้หวัน แอฟริกาใต้ และรัสเซีย ฯลฯ 

          อีกทั้งงาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ปีนี้ ยังมีโลจิสติกส์ไทยหลากหลายกว่า 50 บริษัท คู่ค้าจึงเลือกใช้บริการได้ตรงความต้องการทั้งบริการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศ เรือ และรถยนต์ บริการศุลกากร และ Startup ด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ พร้อมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและโอกาสฟื้นตัวเร็วกว่าชาติอื่นในภูมิภาค

 

-------------------------------------------------

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

   

      เวทีธุรกิจ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching จัดโดย DITP ประสบความสำเร็จเกินคาด  ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและผู้ซื้อจากทั่วโลก ร่วมวงเจรจาการค้ากับโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย ดันมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทะลุ 3,800 ล้านบาท

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศ เร่งพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย และปรับรูปแบบกิจกรรมให้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching โดยงานนี้มีบริษัทคู่ค้าจากทั่วโลกร่วมเจรจากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมากถึง 110 บริษัท

          งาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง มีการเจรจาจับคู่เพื่อเจรจาการค้ารวมมากถึง 264 ครั้ง เกิดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า 3,800 ล้านบาท และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล

สำหรับบรรยากาศตลอดทั้ง 2 วัน ของ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching มีคู่ค้าในต่างประเทศจองคิวขอเจรจาผ่านระบบออนไลน์แน่นขนัดต่อเนื่องตั้งแต่เช้า เกินเป้าหมายที่คาดไว้แม้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลก อาทิ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จากต่างประเทศ อาทิ จีน มาเลเซีย พม่า อินเดีย ไต้หวัน แอฟริกาใต้ และรัสเซีย ฯลฯ 

          อีกทั้งงาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ปีนี้ ยังมีโลจิสติกส์ไทยหลากหลายกว่า 50 บริษัท คู่ค้าจึงเลือกใช้บริการได้ตรงความต้องการทั้งบริการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศ เรือ และรถยนต์ บริการศุลกากร และ Startup ด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ พร้อมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและโอกาสฟื้นตัวเร็วกว่าชาติอื่นในภูมิภาค

 

-------------------------------------------------

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ