DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี

DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออก ซึ่งตรงตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          สำหรับโครงการ Cross Border Solution Center เป็นอีกกิจกรรมที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาต่างๆ มาให้ข้อมูล จับคู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบ Mobile Unit ในส่วนภูมิภาคและภายในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาและจับคู่เจรจาการค้าเพื่อร่วมมือกันเป็นจำนวนมาก 

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดการจับคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 25 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 8.3 ล้านบาท

          สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics
 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออก ซึ่งตรงตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          สำหรับโครงการ Cross Border Solution Center เป็นอีกกิจกรรมที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาต่างๆ มาให้ข้อมูล จับคู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบ Mobile Unit ในส่วนภูมิภาคและภายในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาและจับคู่เจรจาการค้าเพื่อร่วมมือกันเป็นจำนวนมาก 

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดการจับคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 25 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 8.3 ล้านบาท

          สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics