DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564

DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลสำเร็จจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างเกษตรกรไทยในพื้นที่ภาคเหนือกับผู้นำเข้าต่างประเทศ ดันส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 สร้างมูลค่ากว่า 71 ล้านบาท 
          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเร่งรัดการส่งออก ซึ่งกรมฯ ได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 42 ราย กับผู้นำเข้าต่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย มากกว่า 30 ราย ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกประจำปี 2564 
          กิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 202 คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 71.35 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ผลไม้สด และสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น เนื้อจระเข้อบแห้ง ผลไม้อบกรอบ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถนำสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป
 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลสำเร็จจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างเกษตรกรไทยในพื้นที่ภาคเหนือกับผู้นำเข้าต่างประเทศ ดันส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 สร้างมูลค่ากว่า 71 ล้านบาท 
          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเร่งรัดการส่งออก ซึ่งกรมฯ ได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 42 ราย กับผู้นำเข้าต่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย มากกว่า 30 ราย ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกประจำปี 2564 
          กิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 202 คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 71.35 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ผลไม้สด และสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น เนื้อจระเข้อบแห้ง ผลไม้อบกรอบ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถนำสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป