DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี

DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี
DITP จัด Cross Border Logistics Solution Center  ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม มณีจันทร์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออก ซึ่งตรงตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
          Cross Border Solution Center เป็นกิจกรรมที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสาขาต่างๆ มาให้ข้อมูล จับคู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบ Mobile Unit ในส่วนภูมิภาคและภายในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยในจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาและจับคู่เจรจาการค้าเพื่อร่วมมือกันในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี เกิดการจับคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 82 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 95 ล้านบาท  
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) ในส่วนภูมิภาค อีก 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน และ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม มณีจันทร์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออก ซึ่งตรงตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
          Cross Border Solution Center เป็นกิจกรรมที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสาขาต่างๆ มาให้ข้อมูล จับคู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบ Mobile Unit ในส่วนภูมิภาคและภายในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยในจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาและจับคู่เจรจาการค้าเพื่อร่วมมือกันในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี เกิดการจับคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 82 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 95 ล้านบาท  
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) ในส่วนภูมิภาค อีก 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน และ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย