เคลียร์ครบจบทุกข้อขัดแย้งที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต้องเจอกับ "Logistics Dispute ยุติได้ด้วยการประนอม"


เคลียร์ครบจบทุกข้อขัดแย้งที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต้องเจอกับ "Logistics Dispute ยุติได้ด้วยการประนอม" ด้วยการจำลองสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนอม เพื่อหาข้อยุติอย่างเป็นกลาง

สิ่งที่จะได้รับ

 • รู้ลึกทุกประเด็นข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์
 • ทำความรู้จักศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ (Thailand Logistics ADR Center: TLAC) ทางเลือกสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • คุณกษิณ ชำนาญชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย บริษัท Estacore Co., Ltd.
 • คุณเบญจรงค์ รุ่งมณีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์ แอนด์ ทีเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด)
 • คุณณัฐวัต ศิริประสมทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • คุณพิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง เลขาธิการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วศ. สิรพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการแบบลีน บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.30

ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

เคลียร์ครบจบทุกข้อขัดแย้งที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต้องเจอกับ "Logistics Dispute ยุติได้ด้วยการประนอม" ด้วยการจำลองสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนอม เพื่อหาข้อยุติอย่างเป็นกลาง

สิ่งที่จะได้รับ

 • รู้ลึกทุกประเด็นข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์
 • ทำความรู้จักศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ (Thailand Logistics ADR Center: TLAC) ทางเลือกสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • คุณกษิณ ชำนาญชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย บริษัท Estacore Co., Ltd.
 • คุณเบญจรงค์ รุ่งมณีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์ แอนด์ ทีเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด)
 • คุณณัฐวัต ศิริประสมทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • คุณพิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง เลขาธิการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วศ. สิรพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการแบบลีน บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.30

ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)