สค. จัดสัมมนา “ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” แนะกลยุทธ์ผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์ไทยสร้างโอกาสการแข่งขัน พร้อมเข้าประกวด ELMA 2019


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนายกระดับมาตรฐาน  โลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ และผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาแนะกลยุทธ์และต่อยอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 หรือ ELMA 2019 โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณจิรภัทร ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA

2. คุณสุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2561

3. คุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก้ จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2560

4. คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2559

5. ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

6. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA

7. คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2551, 2552 และ2554

 

แหล่งที่มาของข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

14 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนายกระดับมาตรฐาน  โลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ และผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาแนะกลยุทธ์และต่อยอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 หรือ ELMA 2019 โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณจิรภัทร ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA

2. คุณสุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2561

3. คุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก้ จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2560

4. คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2559

5. ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

6. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA

7. คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2551, 2552 และ2554

 

แหล่งที่มาของข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

14 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th