แจ้งการท่าบกท่านาแล้งเกี่ยวกับการปฏิบัติของรถบรรทุกระหว่างประเทศในการเข้าใช้บริการท่าบกท่านาแล้ง


แจ้งการท่าบกท่านาแล้ง เกี่ยวกับการปฏิบัติของรถบรรทุกระหว่างประเทศในการเข้าใช้บริการท่าบกท่านาแล้ง 


- อนุญาตให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากสะพานมิตรภาพ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 
- ข้อกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยเลี้ยวขวาที่ทางออกสะพานมิตรภาพ 1 เเละเข้าสู่จุดตรวจท่าบกท่านาแล้ง (Cargo Terminal) 
- รถบรรทุกขนส่งระหว่างประเทศ เเละคนขับรถต้องลงทะเบียนการขอเข้าท่าบกท่านาแล้งเป็นช่วงระยะเวลา (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี) เเละต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 24 ชม.ก่อนเดินทางมาถึง 

• ติดต่อ: นางสุพันนา วิไลพัน 
  ตำแหน่ง Customer service 
  โทร. (+856) 20-5525-8855 

• ลงทะเบียนผ่านทางท่าบกท่านาแล้ง 2 รูปแบบ 
   1. การลงทะเบียนรถขนส่ง 
   2.การลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอีเมล์
   Emai: doc_tdp@vientianelogisticspark.com 
   CC: souphannavlp@vientianelogisticspark.com 

แจ้งการท่าบกท่านาแล้ง เกี่ยวกับการปฏิบัติของรถบรรทุกระหว่างประเทศในการเข้าใช้บริการท่าบกท่านาแล้ง 


- อนุญาตให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากสะพานมิตรภาพ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 
- ข้อกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยเลี้ยวขวาที่ทางออกสะพานมิตรภาพ 1 เเละเข้าสู่จุดตรวจท่าบกท่านาแล้ง (Cargo Terminal) 
- รถบรรทุกขนส่งระหว่างประเทศ เเละคนขับรถต้องลงทะเบียนการขอเข้าท่าบกท่านาแล้งเป็นช่วงระยะเวลา (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี) เเละต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 24 ชม.ก่อนเดินทางมาถึง 

• ติดต่อ: นางสุพันนา วิไลพัน 
 ตำแหน่ง Customer service 
 โทร. (+856) 20-5525-8855 

• ลงทะเบียนผ่านทางท่าบกท่านาแล้ง 2 รูปแบบ 
   1. การลงทะเบียนรถขนส่ง 
   2.การลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอีเมล์
   Emai: doc_tdp@vientianelogisticspark.com 
   CC: souphannavlp@vientianelogisticspark.com