DITP ขยายโอกาสทางธุรกิจ จัดกิจกรรม ‘TILOG-LOGISTIX Online Business Matching’ เชิญชวนผู้ซื้อต่างประเทศ เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ชั้นนำของไทย


 

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ปรับกลยุทธ์รองรับสถานการณ์โควิด-19 พร้อมผลักดันการค้าระหว่างประเทศเชิงรุก โดยในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่สำคัญยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรม จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 นี้ บนเว็บไชต์ www.tilog-logistix.com/matching2020

          กิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของไทยเข้าร่วมกว่า 50 ราย ประกอบด้วยกลุ่มบรรจุ (Packing) คลังสินค้า (Warehouse & Loading) เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Logistics IT & E-Logistics) และบริการขนส่งสินค้า (Transportation & Logistics Service Providers) รวมถึง Start up ด้านโลจิสติกส์ พร้อมกันนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลกจะเชิญชวนผู้ประกอบการต่างชาติร่วมเจรจาการค้าด้วย 

          ผู้ซื้อและผู้นำเข้าในธุรกิจโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถดูข้อมูลสินค้า/บริการ และลงทะเบียนเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยได้

ทางเว็บไชต์ www.tilog-logistix.com/matching2020/

ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0)96 069 7604

หรืออีเมล์ info@tilog-matching.com 

 

-------------------------------------------------

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

 

 

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ปรับกลยุทธ์รองรับสถานการณ์โควิด-19 พร้อมผลักดันการค้าระหว่างประเทศเชิงรุก โดยในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่สำคัญยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรม จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 นี้ บนเว็บไชต์ www.tilog-logistix.com/matching2020

          กิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของไทยเข้าร่วมกว่า 50 ราย ประกอบด้วยกลุ่มบรรจุ (Packing) คลังสินค้า (Warehouse & Loading) เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Logistics IT & E-Logistics) และบริการขนส่งสินค้า (Transportation & Logistics Service Providers) รวมถึง Start up ด้านโลจิสติกส์ พร้อมกันนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลกจะเชิญชวนผู้ประกอบการต่างชาติร่วมเจรจาการค้าด้วย 

          ผู้ซื้อและผู้นำเข้าในธุรกิจโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถดูข้อมูลสินค้า/บริการ และลงทะเบียนเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยได้

ทางเว็บไชต์ www.tilog-logistix.com/matching2020/

ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0)96 069 7604

หรืออีเมล์ info@tilog-matching.com 

 

-------------------------------------------------

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ