“พาณิชย์”ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี ถกรัฐ-เอกชนร่วมมือดันการค้า-ลงทุนกับเมียนมา


“พาณิชย์” ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านพุน้ำร้อน และด่านเจดีย์สามองค์ ถกภาครัฐและเอกชน เดินหน้าเร่งรัดความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนไทย-เมียนมา ทั้งเร่งรัดสร้างถนน สร้างด่านพุน้ำร้อน ยกระดับด่านเจดีย์สามองค์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เร่งรัดเมียนมาเปิดด่านพญาตองซู และใช้ประโยชน์จากแรงงานหนุ่มสาวของเมียนมาในภาคการผลิต 

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 31 มี.ค.2562เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณด่านพุน้ำร้อนและด่านเจดีย์สามองค์ โดยได้ใช้โอกาสนี้ ประชุมหารือและรับฟังปัญหาการค้าชายแดนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายธุรกิจ Bizclub สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และผลักดันให้การค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 

สำหรับประเด็นที่ได้มีการหารือ ได้แก่ 1.การเร่งรัดให้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบ้านพุน้ำร้อน – บ้านทิกิ - เมืองทวายโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเมียนมา 2.การติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างด่านพุน้ำร้อนและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการนำเข้าส่งออกสินค้า เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า–ส่งออก 3. การยกระดับด่านพระเจดีย์สามองค์จากจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ 4.การผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาด่านพระเจดีย์สามองค์ทั้งในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน และให้เมียนมาเปิดด่านพญาตองซูของเมียนมาที่ตรงข้ามกับด่านของไทยโดยเร็ว และ 5.ไทยควรใช้ประโยชน์จากแรงงานวัยหนุ่มสาวของเมียนมา ด้วยการตั้งโรงงานในบริเวณชายแดน เช่น บริษัทบาซินี่ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ที่ตั้ง ณ ชายแดนอำเภอสังขละบุรี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตจากไต้หวันได้เข้ามาลงทุนที่ชายแดนสังขละบุรี เช่นกัน 

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ด่านบ้านพุน้ำร้อน ตลาดการค้าชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ ตลาดการค้าชายแดนพญาตองซู เมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาด้วย 

ทั้งนี้ นอกจากการติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา กรมฯ ยังมีแผนการได้จัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในช่วงเดือนพ.ค. มิ.ย.2562 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในงานมีการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทย-เมียนมา จำนวน 150คูหา และการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมา และยังจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (Joint Border Trade Committee : JBTC) ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.2562เพื่อร่วมมือผลักดันขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของชายแดนไทย-เมียนมา

 

ที่มา :https://mgronline.com/business/detail/9620000031945

 

 

“พาณิชย์” ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านพุน้ำร้อน และด่านเจดีย์สามองค์ ถกภาครัฐและเอกชน เดินหน้าเร่งรัดความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนไทย-เมียนมา ทั้งเร่งรัดสร้างถนน สร้างด่านพุน้ำร้อน ยกระดับด่านเจดีย์สามองค์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เร่งรัดเมียนมาเปิดด่านพญาตองซู และใช้ประโยชน์จากแรงงานหนุ่มสาวของเมียนมาในภาคการผลิต 

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 31 มี.ค.2562เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณด่านพุน้ำร้อนและด่านเจดีย์สามองค์ โดยได้ใช้โอกาสนี้ ประชุมหารือและรับฟังปัญหาการค้าชายแดนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายธุรกิจ Bizclub สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และผลักดันให้การค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 

สำหรับประเด็นที่ได้มีการหารือ ได้แก่ 1.การเร่งรัดให้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบ้านพุน้ำร้อน – บ้านทิกิ - เมืองทวายโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเมียนมา 2.การติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างด่านพุน้ำร้อนและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการนำเข้าส่งออกสินค้า เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า–ส่งออก 3. การยกระดับด่านพระเจดีย์สามองค์จากจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ 4.การผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาด่านพระเจดีย์สามองค์ทั้งในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน และให้เมียนมาเปิดด่านพญาตองซูของเมียนมาที่ตรงข้ามกับด่านของไทยโดยเร็ว และ 5.ไทยควรใช้ประโยชน์จากแรงงานวัยหนุ่มสาวของเมียนมา ด้วยการตั้งโรงงานในบริเวณชายแดน เช่น บริษัทบาซินี่ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ที่ตั้ง ณ ชายแดนอำเภอสังขละบุรี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตจากไต้หวันได้เข้ามาลงทุนที่ชายแดนสังขละบุรี เช่นกัน 

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ด่านบ้านพุน้ำร้อน ตลาดการค้าชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ ตลาดการค้าชายแดนพญาตองซู เมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาด้วย 

ทั้งนี้ นอกจากการติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา กรมฯ ยังมีแผนการได้จัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในช่วงเดือนพ.ค. มิ.ย.2562 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในงานมีการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทย-เมียนมา จำนวน 150คูหา และการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมา และยังจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (Joint Border Trade Committee : JBTC) ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.2562เพื่อร่วมมือผลักดันขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของชายแดนไทย-เมียนมา

 

ที่มา :https://mgronline.com/business/detail/9620000031945