ELMA 2020 จัดประเมินรอบ 2 คัดสุดยอดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดประชุมพิจารณาตรวจประเมินรางวัล ELMA 2020 รอบที่ 2 (Presentation Assessment) ในโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2563 (Excellent Logistics Management Award 2020) โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประเมิน  

          สำหรับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดรอบที่ 3 (On-site Assessment) มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด และบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดประชุมพิจารณาตรวจประเมินรางวัล ELMA 2020 รอบที่ 2 (Presentation Assessment) ในโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2563 (Excellent Logistics Management Award 2020) โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประเมิน  

          สำหรับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดรอบที่ 3 (On-site Assessment) มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด และบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ