DITP เปิดตัวโครงการ Logistics Plus Agriculture เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก

DITP เปิดตัวโครงการ Logistics Plus Agriculture เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก DITP เปิดตัวโครงการ Logistics Plus Agriculture เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก
DITP เปิดตัวโครงการ Logistics Plus Agriculture เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก
DITP เปิดตัวโครงการ Logistics Plus Agriculture เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก

          นายเอกฉัตร ศีตวรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก (Logistics Plus Agriculture) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง  Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ การเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีให้แก่ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และเกษตรกรไทยในทางภาคเหนือ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย โดยวัตถุประสงค์ในการร่วมมือของ 6 หน่วยงานในครั้งนี้เพื่อที่จะออกแบบและพัฒนาโลจิสติกส์ ให้เป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่

          อีกทั้งภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “โลจิสติกส์ยุคใหม่ แต้มต่อทางธุรกิจของเกษตรกรไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

          ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจที่จะรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและการเสวนาย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage : DITP.Logistics หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th


 

          นายเอกฉัตร ศีตวรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก (Logistics Plus Agriculture) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง  Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ การเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีให้แก่ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และเกษตรกรไทยในทางภาคเหนือ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย โดยวัตถุประสงค์ในการร่วมมือของ 6 หน่วยงานในครั้งนี้เพื่อที่จะออกแบบและพัฒนาโลจิสติกส์ ให้เป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่

          อีกทั้งภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “โลจิสติกส์ยุคใหม่ แต้มต่อทางธุรกิจของเกษตรกรไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

          ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจที่จะรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและการเสวนาย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage : DITP.Logistics หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th