DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
DITP จัด Cross Border Logistics Solution ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์ แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออก ซึ่งตรงตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          สำหรับโครงการ Cross Border Solution เป็นอีกกิจกรรมที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาต่างๆ มาให้ข้อมูล จับคู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบ Mobile Unit ในส่วนภูมิภาคและภายในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาและจับคู่เจรจาการค้าเพื่อร่วมมือกันเป็นจำนวนมาก 

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย กับผู้ประกอบการสินค้าทั่วไป เกิดการจับคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 11 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 5 ล้านบาท

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) ในส่วนภูมิภาค อีก 1 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross  หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์ แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออก ซึ่งตรงตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          สำหรับโครงการ Cross Border Solution เป็นอีกกิจกรรมที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาต่างๆ มาให้ข้อมูล จับคู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบ Mobile Unit ในส่วนภูมิภาคและภายในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาและจับคู่เจรจาการค้าเพื่อร่วมมือกันเป็นจำนวนมาก 

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย กับผู้ประกอบการสินค้าทั่วไป เกิดการจับคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 11 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 5 ล้านบาท

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) ในส่วนภูมิภาค อีก 1 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross  หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย