ประกาศเลื่อนกำหนดการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก


          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายเชื้อ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเลื่อนกำหนดการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ณ โรงแรม อิสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการสัมภาษณ์ใหม่ ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดต่อไป

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง http://www.tradelogistics.go.th/logplus/

          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายเชื้อ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเลื่อนกำหนดการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ณ โรงแรม อิสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการสัมภาษณ์ใหม่ ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดต่อไป

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง http://www.tradelogistics.go.th/logplus/