ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกประจำปี 2564


 

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน กรมฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเข้าร่วมจึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก ดังนี้

1. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สัมภาษณ์วันที่ 21 - 22 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom 

2. เกษตรกร สัมภาษณ์วันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอีสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom

 

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน กรมฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเข้าร่วมจึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก ดังนี้

1. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สัมภาษณ์วันที่ 21 - 22 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom 

2. เกษตรกร สัมภาษณ์วันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอีสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom