มาตรการ และกฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ ก่อนส่งออกผลไม้ไปจีน

มาตรการ และกฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ ก่อนส่งออกผลไม้ไปจีน

มาตรการ และกฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ก่อนส่งออกผลไม้ไปจีน


เรื่องน่ารู้ในการส่งออกสินค้าผลไม้
1) สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจพิจารณาเบ็ดเสร็จในการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของจีน
2) กฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ในการส่งออกผลไม้ไปจีน ได้แก่ 
- กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety Law) เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับจีน
- กฎหมายการกักกันโรคพืชและสัตว์ที่นำข้าและส่งออก (Law of Entry and Exit Animal and Plant Quarantine) เพื่อควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความปลอดภัย

ขั้นตอนส่งผลไม้สดจากไทยไปจีน
1.เกษตรกรผู้ผลิตขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร
2.เกษตรกรขอการรับรองแหล่งผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice) และระบบการผลิตตามมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practice)
3.เกษตรกร/ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือ " ใบ PC " จากกรมวิชาการเกษตรเพื่อแนบไปกับสินค้าที่จะส่งออก
4.ส่งสินค้าไปพร้อมกับใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC)
5.หากผลไม้ผ่านมาตรฐาน จำหน่ายในประเทศจีนได้
6.สินค้าจะผ่านการตรวจสอบที่ด่านนำเข้าของจีน หากไม่ผ่านจะถูกตีกลับ

เงื่อนไขการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน
1.สินค้าต้องปลอดศัตรูพืชควบคุมของจีน เช่น หนอน แมลง
2.ลำไยต้องมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
3.สินค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (PC) กำกับไปด้วยทุกครั้ง
4.สินค้าต้องไม่มีสารฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานของจีน
5.สินค้าต้องได้รับการกำจัดศัตรูพืชและบรรจุด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย หรือได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (เครื่องหมาย Q)
6.ผลไม้ 13 ชนิดที่ส่งออกจากไทย เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด เป็นต้น ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรอง GAP และโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง GMP

 

มาตรการ และกฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ก่อนส่งออกผลไม้ไปจีน


เรื่องน่ารู้ในการส่งออกสินค้าผลไม้
1) สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจพิจารณาเบ็ดเสร็จในการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของจีน
2) กฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ในการส่งออกผลไม้ไปจีน ได้แก่ 
- กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety Law) เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับจีน
- กฎหมายการกักกันโรคพืชและสัตว์ที่นำข้าและส่งออก (Law of Entry and Exit Animal and Plant Quarantine) เพื่อควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความปลอดภัย

ขั้นตอนส่งผลไม้สดจากไทยไปจีน
1.เกษตรกรผู้ผลิตขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร
2.เกษตรกรขอการรับรองแหล่งผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice) และระบบการผลิตตามมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practice)
3.เกษตรกร/ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือ " ใบ PC " จากกรมวิชาการเกษตรเพื่อแนบไปกับสินค้าที่จะส่งออก
4.ส่งสินค้าไปพร้อมกับใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC)
5.หากผลไม้ผ่านมาตรฐาน จำหน่ายในประเทศจีนได้
6.สินค้าจะผ่านการตรวจสอบที่ด่านนำเข้าของจีน หากไม่ผ่านจะถูกตีกลับ

เงื่อนไขการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน
1.สินค้าต้องปลอดศัตรูพืชควบคุมของจีน เช่น หนอน แมลง
2.ลำไยต้องมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
3.สินค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (PC) กำกับไปด้วยทุกครั้ง
4.สินค้าต้องไม่มีสารฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานของจีน
5.สินค้าต้องได้รับการกำจัดศัตรูพืชและบรรจุด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย หรือได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (เครื่องหมาย Q)
6.ผลไม้ 13 ชนิดที่ส่งออกจากไทย เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด เป็นต้น ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรอง GAP และโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง GMP