ธุรกิจคลังสินค้าปี 2564 สดใสรับปีเสือ

ธุรกิจคลังสินค้าปี 2564 สดใสรับปีเสือ

ธุรกิจคลังสินค้าปี 2564 สดใสรับปีเสือ

     ธุรกิจคลังสินค้า เป็นหนึ่งในธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากการค้ามีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งในปี 2564 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะรูปแบบ B2C (Business to Customer) ที่ผู้ประกอบการมีการขยายช่องทางค้าออนไลน์ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย เช่น กิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ เป็นต้น มีการเติบโตในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อความต้องการใช้คลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น
    โดยผลประกอบการธุรกิจคลังสินค้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปี 2563 มีรายได้รวม 87,240.63 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ผลประกอบการธุรกิจคลังสินค้าปี 2561-2563
- รายได้รวมปี 2561 เท่ากับ 69,354.42 ล้านบาท
- รายได้รวมปี 2562 เท่ากับ 71,291.73 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- รายได้รวมปี 2563 เท่ากับ 87,240.63 ล้านบาท เติบโตขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยภาพรวมผลประกอบการธุรกิจคลังสินค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


 

ธุรกิจคลังสินค้าปี 2564 สดใสรับปีเสือ

     ธุรกิจคลังสินค้า เป็นหนึ่งในธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากการค้ามีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งในปี 2564 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะรูปแบบ B2C (Business to Customer) ที่ผู้ประกอบการมีการขยายช่องทางค้าออนไลน์ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย เช่น กิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ เป็นต้น มีการเติบโตในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อความต้องการใช้คลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น
    โดยผลประกอบการธุรกิจคลังสินค้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปี 2563 มีรายได้รวม 87,240.63 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ผลประกอบการธุรกิจคลังสินค้าปี 2561-2563
- รายได้รวมปี 2561 เท่ากับ 69,354.42 ล้านบาท
- รายได้รวมปี 2562 เท่ากับ 71,291.73 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- รายได้รวมปี 2563 เท่ากับ 87,240.63 ล้านบาท เติบโตขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยภาพรวมผลประกอบการธุรกิจคลังสินค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง