ด่านส่งออกและนำเข้า ไทย - มาเลเซีย

ด่านส่งออกและนำเข้า ไทย - มาเลเซีย
ด่านส่งออกและนำเข้า ไทย - มาเลเซีย

          สหพันธรัฐมาเลเซีย หรือประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยและเป็นคู่ค้าในเอเซียนที่มีมูลค่าการค้ากับไทยมากที่สุด มาเลเซียเป็นหนึ่งประเทศในเอเชียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย และเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคี อีกทั้งมาเลเซียกับไทยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอยู่เป็นประจำ

การขนส่งปัจจุบัน ณ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย
การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย สามารถทำได้โดยผ่านด่านถาวรระหว่าง ประเทศไทยกับมาเลเซียทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่
     (1) ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
     (2) ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
     (3) ด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
     (4) ด่านตากใบ อ.ตากใบ(ท่าเรือ) จ.นราธิวาส
     (5) ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
     (6) ด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
     (7) ด่านสตูล (ท่าเรือ)
     (8) ด่านเบตง จ.ยะลา
     (9) ด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

การค้าระหว่างมาเลเซียกับไทย
          สินค้าไทยที่ส่งออกไปมาเลเซีย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ ยางพารา คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า ถุงมือยาง เป็นต้น สินค้าที่ไทยนิยมนำเข้า ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์

เอเชียทางหลวง AH2
          โดยยึดแนวเส้นทางทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) เป็นหลัก โดยไทยจะนำรถเข้ามาเลเซีย เริ่มจากด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลาไปสิ้นสุดที่เมืองยะโฮร์บาห์รู มาเลเซียที่ตั้งอยู่ใต้สุดของคาบสมุทรมาเลเซียติดกับสิงคโปร์สำหรับมาเลเซียจะเข้ามาไทย

เอเชียทางหลวง AH18
          เอเชียทางหลวงหมายเลข 18 เป็นเส้นทางทางหลวงที่รวมอยู่ในเอเชียเครือข่ายทางหลวงวิ่งจากหาดใหญ่ในประเทศไทยเพื่อยะโฮร์บาห์รู , มาเลเซีย เส้นทาง AH18 วิ่งไปตามถนนเลียบชายฝั่งตะวันออกสายหลักในภาคใต้ของประเทศไทยและไปตามเส้นทางสหพันธรัฐ มาเลเซีย
 


 

          สหพันธรัฐมาเลเซีย หรือประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยและเป็นคู่ค้าในเอเซียนที่มีมูลค่าการค้ากับไทยมากที่สุด มาเลเซียเป็นหนึ่งประเทศในเอเชียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย และเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคี อีกทั้งมาเลเซียกับไทยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอยู่เป็นประจำ

การขนส่งปัจจุบัน ณ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย
การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย สามารถทำได้โดยผ่านด่านถาวรระหว่าง ประเทศไทยกับมาเลเซียทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่
     (1) ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
     (2) ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
     (3) ด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
     (4) ด่านตากใบ อ.ตากใบ(ท่าเรือ) จ.นราธิวาส
     (5) ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
     (6) ด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
     (7) ด่านสตูล (ท่าเรือ)
     (8) ด่านเบตง จ.ยะลา
     (9) ด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

การค้าระหว่างมาเลเซียกับไทย
          สินค้าไทยที่ส่งออกไปมาเลเซีย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ ยางพารา คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า ถุงมือยาง เป็นต้น สินค้าที่ไทยนิยมนำเข้า ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์

เอเชียทางหลวง AH2
          โดยยึดแนวเส้นทางทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) เป็นหลัก โดยไทยจะนำรถเข้ามาเลเซีย เริ่มจากด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลาไปสิ้นสุดที่เมืองยะโฮร์บาห์รู มาเลเซียที่ตั้งอยู่ใต้สุดของคาบสมุทรมาเลเซียติดกับสิงคโปร์สำหรับมาเลเซียจะเข้ามาไทย

เอเชียทางหลวง AH18
          เอเชียทางหลวงหมายเลข 18 เป็นเส้นทางทางหลวงที่รวมอยู่ในเอเชียเครือข่ายทางหลวงวิ่งจากหาดใหญ่ในประเทศไทยเพื่อยะโฮร์บาห์รู , มาเลเซีย เส้นทาง AH18 วิ่งไปตามถนนเลียบชายฝั่งตะวันออกสายหลักในภาคใต้ของประเทศไทยและไปตามเส้นทางสหพันธรัฐ มาเลเซีย