การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ
•    การขนส่งสินค้าที่นำเอารูปแบบที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบขึ้นไปมารวมกัน
•    มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้รับมอบหมายเพียงผู้เดียว
•    ดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับเดียว
•    คิดค่าบริการในครั้งเดียว
รูปแบบที่ใช้และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
1.    Piggy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถไฟร่วมกับการขนส่งทางรถบรรทุก 
2.    Fishy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกับการขนส่งทางเรือ 
3.    Sea-air เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางเรือร่วมกับการขนส่งทางเครื่องบิน (ไม่เป็นที่นิยม) 
4.    Land Bridge การขนส่งรูปแบบ Sea-Land-Sea เป็นการขนส่งทางเรือโดยใช้การขนส่งทางบกเป็นสะพานข้าม
ประโยชน์จากการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในไทย  
1.    มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย จะทำให้ค่าระวางส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ และลดการขาดดุลการค้า
2.    การคำนวณเวลาและต้นทุนค่าขนส่งทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถควบคุมการขนส่งทั้งวงจรได้ 
3.    ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าเนื่องจากขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรจะลดน้อยลง
 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ
•    การขนส่งสินค้าที่นำเอารูปแบบที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบขึ้นไปมารวมกัน
•    มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้รับมอบหมายเพียงผู้เดียว
•    ดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับเดียว
•    คิดค่าบริการในครั้งเดียว
รูปแบบที่ใช้และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
1.    Piggy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถไฟร่วมกับการขนส่งทางรถบรรทุก 
2.    Fishy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกับการขนส่งทางเรือ 
3.    Sea-air เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางเรือร่วมกับการขนส่งทางเครื่องบิน (ไม่เป็นที่นิยม) 
4.    Land Bridge การขนส่งรูปแบบ Sea-Land-Sea เป็นการขนส่งทางเรือโดยใช้การขนส่งทางบกเป็นสะพานข้าม
ประโยชน์จากการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในไทย  
1.    มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย จะทำให้ค่าระวางส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ และลดการขาดดุลการค้า
2.    การคำนวณเวลาและต้นทุนค่าขนส่งทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถควบคุมการขนส่งทั้งวงจรได้ 
3.    ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าเนื่องจากขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรจะลดน้อยลง