วิดีทัศน์สัมภาษณ์ผู้บริหาร
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
ข้อมูลบริษัท
แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
Photo Gallery
วิดีทัศน์สัมภาษณ์ผู้บริหาร
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
รวมถาวรขนส่ง จำกัด
Photo Gallery
รับชม VDO 15 ปี ELMA
ข้อมูลรางวัล ELMA
เกณฑ์ได้รับรางวัล ELMA
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากโครงการ
Photo Gallery
ข้อมูลบริษัท 
    บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัดก่อตั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้าแช่แข็งโดยบริการหลักคือการรับฝากสินค้าอุณหภูมิ ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งที่ -40°C เพื่อให้อุณหภูมิกลางสินค้าต่ำกว่า –18°C  ได้ตามมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าทั้งประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ชิ้นส่วนเนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารทะเลและสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการรับบริการห่วงโซ่อุปทานความเย็นตลอดจนงานบริการที่เพิ่มมูลค่า เช่น การบรรจุ การจัดเรียง การคัดแยก และการบริการอื่นๆ เช่น การติดฉลากชี้บ่งสินค้า และการคัดขนาดสินค้า ทั้งมีรูปทรงและไม่มีรูปทรง          
บริษัทฯมีอาคารจัดเก็บทั้งสิ้นจำนวน 9 อาคาร มีความสามารถในการจัดเก็บสูงสุด 60,000 ตัน(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564) โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีคลังสินค้าใหม่่ใช้ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติเพื่อช่วยทำให้การจัดเก็บและนำสินค้าของทางลูกค้าออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในทั้งด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง และคุณภาพสินค้า            
บริษัทแปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ได้รับความเชื่อมั่นในการให้บริการ มีปริมาณสินค้า เข้า -ออกต่อวัน (Throughputper day) มากกว่า500 ตัน และเปิดให้บริการลูกค้าจำนวน 7 วัน (24 ชั่วโมง)แล้วแต่ความต้องการหรือข้อตกลง
Pacific Cold Storage Co.,Ltd was established in 1996 and has over 25 years of experience as a management service provider of cold warehouses with our main service as a storage for frozen, chill, and ambient/temperature control products at -40°C to ensure that the core temperature of the product remains lower than -18°C in line with storage standards for both raw and processed ingredients such as poultry, meat and other goods in the cold supply chain. The company also provides value added services such as packing, picking, sorting, and other services, for example, labeling and sizing for both shape and non-shape goods.

We have a total of 9 storage buildings and maximum storage capacity to 60,000 tons (as of April 30, 2021). Today, new warehouse technology uses automated storage and retrieval systems to facilitate storage and retrieval of goods of the customers to come in the most efficient way both in terms of speed, accuracy and product quality Pacific Cold Storage Co.,Ltd is trusted by its customers for its service, with a throughput per day of over 500 tons and operating hours of 7 days a week (24 hours) depending on the needs or the agreement made with our customers.
บริการของเรา
1. การแช่แข็ง ได้แก่ ปลา สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ ผัก และเครื่องดื่มบรรจุในถุงพลาสติก
2. การจัดเก็บผลิตภัณฑ์แช่แข็ง - (อาหารทะเล เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก เครื่องดื่มผลไม้และผลิตภัณฑ์จากพืช) ผลิตภัณฑ์แช่เย็น (ถั่ว ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำมันปลา แป้ง ผลิตภัณฑ์นม ผงโกโก้ ขนมหวาน เครื่องเทศและผงปรุงรส ซอสปรุงรส) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆ (ถั่ว, เครื่องดื่ม, อาหารแห้ง, อาหารเสริมแบบผงสำเร็จรูป)
3. บริการเสริม - การบรรจุ การหยิบจับ การคัดแยก การติดฉลาก การปรับขนาด ฯลฯ
     บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทั้งในส่วนของนวัตกรรมหลัก และนวัตกรรมเสริม สำหรับนวัตกรรมหลัก ได้พัฒนาระบบ Mobile pallet, การจัดเก็บสินค้าด้วยระบบ Automated storage and retrieval system - ASRS และการแช่แข็งสินค้าแบบ Spiral freezer เป็นต้น และนวัตกรรมเสริมที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาการจดบันทึกกระบวนการทำงานเพื่อช่วยในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน กำหนดเกณฑ์น้ำหนักสินค้าสำหรับสินค้าเทกอง เชื่อมโยงการขนส่งสินคาภายในด้วยเทคโนโลยีควบคุมเสมือนและ PCL ที่ใช้คัดไซส์ปลาทูน่าแช่แข็งอัตโนมัติ ผ่านการใช้หุ่นยนต์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะถูกนำมาใช้อย่างสมบูรณ์ในปี 2565
   นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชื่อมโยงการดำเนินงานทุกส่วนเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร เช่น ประตู้เข้า-ออก ที่เชื่อมกับระบบคิว โดยบริษัทแระมวลผลข้อมูลด้วยระบบ Business Intelligence (BI) เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนบริหารความเสี่ยง และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. Freezing of fish, poultry, meat, vegetable and beverage packed in plastic bag.
2. Storage service of frozen products (seafood, meat, poultry, fruits beverage and plant products), chilled products (nut, fruit, beverages, fish oil, starch, dairy product, cocoa powder, confectionary, spice and seasoning powder, liquid flavor) and ambient products (nut, beverage, dry food, Instant supplement powder)
3. Value added services: packing, picking, sorting, labeling, sizing etc.

The company has introduced various initiatives to develop business operations with main and minor innovations. For main innovations, we have implemented systems such as mobile pallets, automated storage and retrieval system (ASRS), and spiral freezers. For minor innovations to help enhance operational efficiency, we have introduced handheld devices such as tablets to improve operational procedures, weight scales for bulk goods, dumpers that are connected to visual control technology and PLC used for tuna size sorting, automate freezing, and load & unloading robotics that is set to be introduced in 2022.

Moreover, the company has implemented linkage innovation, such as gate in - gate out which is connected to the queue system. All the data collected through these initiatives is analyzed using Business Intelligence (BI) to enable the company to understand the overall business operation in order to plan for risk management and operational efficiency improvement.
สารจากผู้บริหาร บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

หลักในการดำเนินธุรกิจเราคือ ต้องดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหลักสมดุล 3 อย่างประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาด้านบุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านแรก คือ ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ที่เราต้องเตรียมรับมือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการประกอบธุรกิจ เราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ตั้งแต่การออกแบบตัวอาคารที่ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลง 30% และลดการพึ่งพิงแรงงานลง 50% ในส่วนการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดภายในคลัง

ถัดมาเป็นอีกฟันเฟืองที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ นั่นคือในด้านทรัพยากรบุคคลแม้ว่าเราจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ แต่เรายังคงให้ความสำคัญและลงทุนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นสองส่วนในการพัฒนา คือ ทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการทำงาน เช่น พัฒนาทักษะการงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ที่เครื่องจักรยังไม่สามารถทำได้ และทักษะในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนรู้ทักษะการทำงานหลายด้าน หรือ Multi-tasking โดยใช้เทคโนโลยี (BOT) ให้เข้ามา มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล


ด้านที่สาม คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ห้องเย็นเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ไฟฟ้าสูงมากสำหรับทำความเย็น โดยค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนหลัก ดังนั้นเราจึงใช้หลายมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยเราใช้วิธีการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถประหยัดไฟได้กว่า 14 ล้านบาทต่อปี นอกจากไฟฟ้าแล้ว เรามีระบบหมุนเวียนน้ำ เพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบ น้ำที่ได้จากการบำบัด จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ล้างพื้นคลังสินค้า รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทผ่านการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรามั่นใจว่ามาตรฐานใหม่ๆ ระดับสากล เช่น มาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืน (Marine Stewardship Council - MSC), การรับรองมาตรฐานการทำประมงจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนเราเป็นห้องเย็นรายแรกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน  

การบริหารธุรกิจของเราอยู่บนพื้นฐานความสมดุลและความยั่งยืน นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จ แม้ประเทศไทยและโลกจะเกิดวิกฤตต่างๆ บริษัทก็ยังสามารถเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ได้ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ การแชร์ความรู้เพื่อลดต้นทุนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยรายอื่นๆ เพื่อยกระดับของโลจิสติกส์ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
Our business operation focuses on three pillars of balance in order to drive sustainable growth. The three core pillars of balance are technology, human resources development, and environment.  


The first pillar, technology, is a challenging issue as the company must be prepared to handle swift technological disruption on all fronts. To resolve and prevent labor shortages and the higher cost of doing business, the company has implemented technology in the initial stages from building design to save energy, to using technology that helps the company save 30% of electricity costs and 50% of manpower involved in moving goods in storage.


The second pillar is human resources. While the company has introduced innovative solutions, we understand the importance of continuous investment in human resources development, which is divided into two parts. Firstly, developing skills related to business operations such as tasks that are too complicated for machines. Secondly, developing skills in adapting new technology to increase work efficiency and multi-tasking by using technology (Bots) to help develop employees on an individual basis.
The third pillar is environment. Cold storage requires a huge amount of electricity to maintain low temperatures, therefore, electricity is the key cost of doing business. The company has employed various measures to lower these costs, and we have installed solar rooftops that is a renewable source of energy and saves over 14 million baht in electricity costs per year. Apart from solutions related to electricity, the company has a water recycling system to reuse water. Treated water has several uses, from cleaning the warehouse floors to watering plants. The company is also certified with related standards such as the Marine Stewardship Council (MSC) standard and the Aquaculture Stewardship Council (ASC) standard, and we are the first cold storage plant operator in Samut Sakorn Province to be involved in sustainable growth for fishing practices.


Our business management is based on balance and sustainability, that's why we are successful even Thailand and the world encountered various crises, We still have access to new customers. One of the objectives of the company is to share knowledge to reduce costs by applying technology and developing with other Thai logistics operators to raise Thai logistics to be able to compete in the world stage.

คุณอัจฉรา นิมิตปัญญา
กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

ข้อมูลบริษัท 

    บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศมากกว่า 40 ปี ด้วยรถบรรทุกสินค้ามากกว่า 1,000คัน ภายใต้มาตราฐานคุณภาพและความปลอดภัยในระดับประเทศและระดับสากล อันได้แก่ Q-Mark  ISO 9001:2015 ISO 39001:2012 OHSMS:2019 GDP และ มยส.โดยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจแบบ B2B มีลูกค้าหลักประเภท FMCG, Cold Chain, Pharmaceutical, Lubricant & Materials และอื่นๆ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าให้สามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายการให้บริการขนส่งสินค้าแบบ B2C และ C2C ในนาม RTT Express เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคภาวะใหม่ ๆ พร้อมกับพัฒนานวัตกรรมใหม่ควบคู่กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อให้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
Ruamthavorn Transport Co., Ltd. has been a leader in domestic transportation services for more than 40 years with more than 1,000 trucks under the quality and safety standards at the national and international levels. Including Q-Mark, ISO 9001:2015, ISO 39001:2012, OHSMS:2019, GDP, and Prevention & Solution to Drug Problems. Our business started with B2B which contain major client in FMCG, Cold Chain, Pharmaceutical, Lubricant & Materials and etc. We provide distribution centers covering throughout Thailand in order to support comprehensive services to customers. In addition, the company has developed and expanded its B2C and C2C Transportation services under the name RTT Express in order to respond to new normal customer behavior while developing new innovations with client, partners, employees and responsibility to society and communities in order to be sustainable growth organization.
บริการของเรา
1.บริการขนส่งสินค้า โดยมีรถขนส่ง ดังนี้ รถปิคอับ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถเทรลเลอร์ และรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ
-       การจัดส่งแบบเหมาเที่ยว
-       การจัดส่งแบบรายย่อย
-       การรับและจัดส่งสินค้าตามบ้าน
-       การขนส่งแบบเที่ยวกลับ

2. บริการศูนย์กระจายสินค้า
-       รวบรวมและกระจายสินค้า
-       บริหารและให้เช่าคลังสินค้า
-       บริการขายบรรจุภัณฑ์ และบรรจุสินค้า
-       บริการจุดรับสินค้า

นอกจากนั้นเรายังมีโปรแกรม Transportation Enterprise Management System : TEMS,Vehicle Routing Planning : VRP, Application Programming Interface : API ที่ช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการการขนส่งอย่างเป็นระบบทำให้สามารถบริหารรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยติดตามสถานะปัจจุบันของรถได้อย่างละเอียด อาทิเช่น จำนวนจุดที่ต้องจัดส่งตำแหน่งของรถ วันเวลาเข้าและออก จนทำให้จัดส่งสำเร็จโดยสามารถกำหนดเวลาการจัดส่งได้ตามหมายกำหนดการของลูกค้า (SLA)ทั้งนี้ โปรแกรม VRP (Vehicle Routing Planning) สามารถนำมาวางแผน จัดลำดับการขนส่งงานและคำนวณหาเส้นทางอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ โดยใช้จำนวนรถ ระยะทาง  ระยะเวลา เพื่อให้การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
Our Services
1. Transportation Service, with the following trucks: pickup, six-wheelers,ten-wheelers, trailers, and temperature controlled
.-       Direct Delivery/Full Truck Load
-       Consolidation /Cross Docking / Less than Truck Load
-       Door to DoorDelivery / Express
-       Backhaul Service

2. Distribution Center Service
-       Cross Docking /Consolidate products
-       WarehouseManagement & Rental
-       Package for Sale& Packaging Service
-       POS Service

We also have TEMS, VRP, andAPI which are programs that designed for planning and managing transportation systematically,manage truck with efficiency. and keep track of truck, such as delivery drops,location, time & date, and delivery status. Delivery process can bescheduled as committed with customer (SLA). The VRP (Vehicle Routing Planning)program use for fleet management such as transport tasks, routes calculateautomatically, the number of trucks, total distance and time in order toachieved cost efficiency
สารจากผู้บริหารบริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด            

วิสัยทัศน์และหลักในการบริหารองค์กรและบุคลากรเราได้ยึดมั่น Corporate Value ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก PELT            

P – Performance Excellence เราตั้งเป้าหมายการให้บริการด้วยความยืดหยุ่นและดำเนินงานด้วยความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง            

E – Employee & Technologyเราพัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง            

L – Life & Community เราคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน และสังคม            

T – Trust & Respect เราปฏิบัติต่อพนักงานลูกค้า และคู่ค้าอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ      

    รางวัล ELMA เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยืนยันความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคIoT
Message from the executive

I adhere to the corporate values in driving the organization with PELT principles, I will continue on my vision and principles of organization and personnel management as a whole.

P – Performance Excellence: We aim to provide service with flexibility. and operate with full capacity and develop continuously

E – Employee & Technology: We continually develop personnel & information technology systems.

L – Life & Community: We consider the welfare of employees. and conducting business with responsibility to environment, community, and society.

T – Trust & Respect: We treat our employers, client and customers, and partners fairly on the basis of credibility and trust.

The ELMA is a prestigious award that recognizes the company’s achievements and pride, reflecting its commitment to improving services and applying new technologies to support the driving IoT economy.

นายกฤษดา ราชายนต์ กรรมการผู้จัดการ
Mr.Krisada RachayonManaging Director

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2564

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ และมีขีดความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิประเทศเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย จึงจัดทำโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์การค้า (Excellent Logistics Management Award: ELMA) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 เป็นปีที่ 15 ของการมอบรางวัล ELMA ถือเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวของวงการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์โลจิสติกส์ไทย และพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กร ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Pride of Thai Logistics Service Providers”
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ELMA 2021

รางวัล ELMA ใช้เกณฑ์ประเมินที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์สากลที่ได้รับการยอมรับใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลดริจ  (MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD: MBNQA) ที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการจัดการคุณภาพแห่งยุโรป (EUROPEAN FRAMEWORK FOR QUALITY MANAGEMENT : EFQM) และแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทาน SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL: SCOR MODEL) ซึ่งพัฒนาโดยสภาโซ่อุปทาน (SUPPLY CHAIN COUNCIL: SCC) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรางวัล ELMA มีการประเมินครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และการนำองค์กร
2. การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
3. การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด
4. การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
5. การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์
6. การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์
7. สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ASSESSMENT CRITERIA OF ELMA 2021

The comprehensive assessment criteria of ELMA has been applied from Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA which was developed by the European Framework for Quality Management : EFQM and Supply Chain Operation Reference Model : SCOR Model which was developed by Supply Chain Council : SCC. There are 7 assessment criterias.

1. Corporate vision and leadership
2. Strategic logistics planning and operations
3. Customer service and marketing strategy  
4. Application of information technology in logistics
5. Human resource management
6. Logistics operation management7. Efficiency and business performance
สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากรางวัล ELMA 2021

1. ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจบริษัทที่เข้าประกวดรางวัล ELMA จะได้รับการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา โดยเมื่อสิ้นสุดการประเมินแล้วบริษัทจะได้รับรายงานที่ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

2. สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA สําหรับสื่อสารทางการตลาดบริษัทที่ได้รับรางวัล ELMA จะสามารถได้สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ในการสื่อสารทางการตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3. สิทธิพิเศษอื่นๆ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ต่างๆ ของกรมฯ และได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของกรมฯ

4. การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Award)ผู้ที่ได้รับรางวัล ELMA มีสิทธิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) ซึ่งจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกันผู้ที่ได้รับรางวัล PM Award ทุกประการ
BENEFITS FOR ELMA APPLICANTS

1. Applicants are eligible for ELMA assessmentAll applicants are eligible to receive feedback reports, evaluated and commented by the committee. The report includes an analysis that defines strengths and weaknesses of each applicant.

2. Winners are eligible to use ELMA logo for marketing purposesThe winners are eligible to use ELMA logo for their marketing communications and public relations. By winning the award, the companies can build up confidence with customers and business partners, increase their competitive edge, gain a reputation as an industry leader, and differentiate themselves from others in the same industry.

3. Other benefits from DITPThe winners are eligible to participate in DITP activities and can be publicized through DITP PR channels.

4. Nomination for the Prime Minister’s Export Award (PM Award]The ELMA winners are eligible to be nominated for the Prime Minister’s Export Award or PM Award in the Best Service Enterprise Award category (Trade Logistics) and receive all benefits as same as the PM Award winners.