TILOG – LOGISTIX 2020

งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพโลจิสติกส์ไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยที่ตอบโจทย์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการไทยนำไปพัฒนาตนเองให้สามารถลดต้นทุน และมีความพร้อมในเวทีการค้าเสรี

ภายในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX ประกอบไปด้วย การจัดแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นิทรรศการ และการประชุม สัมมนาในหัวข้อต่างๆโดยสมาพันธ์ สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของงานแสดงสินค้า

TILOG – LOGISTIX 2020

1
เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของไทย
2
เพื่อให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริม และเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของไทย ภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ
3
เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์และนำความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถลดต้นทุน สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ทางการค้า และมีความพร้อมในเวทีการค้าเสรี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

TILOG – LOGISTIX 2020 (Exhibitor)

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย และถือหุ้นโดยคนไทย มากกว่าร้อยละ 50

2. เป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้า
และผู้ให้บริการโลจิสติกส์การค้า รวมทั้งมีตราสินค้า (Brand) เป็นของไทย

3. มีภาพลักษณ์ที่ดีไม่มีประวัติเสียหายทางการค้าสินค้าและบริการมีความเหมาะสม

ข้อมูลการรับสมัครงานแสดงสินค้า

TILOG – LOGISTIX 2020

อัตราพิเศษ (Early Bird Rate)
  • เปิดรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563
  • พื้นที่เปล่า 1 คูหาขนาด 12 ตารางเมตร (3x4 เมตร) ราคาคูหาละ 12,000 บาท
  • พื้นที่เปล่า 10 คูหาขึ้นไป ราคาคูหาละ 9,600 บาท
  • หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องได้รับใบสมัครและการชำระเงินค่าพื้นที่ภายในวันหมดเขตการรับสมัครดังกล่าว
อัตราทั่วไป (Normal Rate)
  • เปิดรับสมัคร 1 - 30 มิถุนายน 2563
  • พื้นที่เปล่า 1 คูหาขนาด 12 ตารางเมตร (3x4 เมตร) ราคาคูหาละ 14,400 บาท
  • พื้นที่เปล่า 10 คูหาขึ้นไป ราคาคูหาละ 12,000 บาท
  • หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องได้รับใบสมัครและการชำระเงินค่าพื้นที่ภายในวันหมดเขตการรับสมัครดังกล่าว

หมายเหตุ

1. หลักฐานการชำระเงินต้องมีวันที่ชำระเงินด้วย

2. หากประสงค์จะตกแต่งคูหาเองต้องเช่า 2 คูหาขึ้นไป

3. หากต้องการคูหามาตรฐาน* กรุณาติดต่อ คุณจิรภัทร พบแก้ว โทร 02 275 5312 ต่อ 201 บริษัท เอ็กซคอน จำกัด (E-mail : Jirapat@xcon.co.th)

*คูหามาตรฐาน ประกอบด้วย:

1. โครงสร้างคิวบิกด้านหน้าคูหา 3x4 เมตร

2. โต๊ะเหลี่ยม 1 ตัว

3. ตู้เก็บของล็อคได้ 1 ตู้

4. เก้าอี้ 3 ตัว

5. ถังขยะ 1 ใบ

6. สปอตไลท์ 100 วัตต์

7. ปลั๊กไฟ (5 แอมป์ 220 โวลต์) 1 อัน

8. พรมอัดเรียบสีเทาดำ

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมงาน

TILOG – LOGISTIX 2020

1
ใบสมัครฉบับจริง
2
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันสมัคร)
3
แคตตาล็อคสินค้า โบรชัวร์สินค้าหรือรูปถ่ายสินค้าที่จะนำมาแสดงในงาน(ถ้ามี)

วิธีการสมัคร / กำหนดชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 -
30 มิถุนายน 2563
และสามารถสมัครและชำระเงินผ่านหน่วยงานที่ระบุด้านล่าง ดังต่อไปนี้
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
โทร. 02 679 7555 ต่อ 602
E-mail: Chiranath@tnsc.com
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
โทร. 084 931 1239
E-mail: mail@thailog.org
สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
โทร. 062 251 8445
E-mail: tlsps.tlsp@gmail.com
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
โทร. 089 895 9192
E-mail: wscba08@gmail.com
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โทร. 02 507 8437, 8450
E-mail: tilog.logistix@ditp.go.th
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
โทร. 089 788 2134
E-mail: hasla@hasla.or.th
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
โทร. 02 661 4005 ต่อ 15 / 095 251 4512
E-mail: info@tacba.or.th
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
โทร. 02 018 2828 ต่อ 8804
E-mail: secretary@tiffathai.org
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
โทร. 089 112 2263
E-mail: tkplus9@gmail.com
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
โทร. 02 286 0477
E-mail: tafa@tafathai.go.th
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
โทร. 086 710 5191
E-mail: contact@atsi.or.th
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
โทร. 086 323 2268
E-mail: ctatinfo@gmail.com
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
โทร. 089 885 4545
E-mail: ltft.offical@gmail.com

ปฎิทินงาน

TILOG – LOGISTIX 2020

16

มี.ค. 2563

เปิดรับสมัครอัตราพิเศษ (Early Bird rate)
31

พ.ค. 2563

หมดเขตรับสมัครอัตราพิเศษ (Early Bird Rate)
1

มิ.ย. 2563

เปิดรับสมัครอัตราทั่วไป (Normal Rate)
30

มิ.ย. 2563

หมดเขตรับสมัครอัตราทั่วไป (Normal Rate)
26-28

ส.ค. 2563

งานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2020