สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

การให้บริการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณ และตัวชี้วัดภาพรวมของสำนักฯ รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผล
 • บูรณาการฐานข้อมูลในกรอบงานของสำนักฯ
 • ดำเนินการโครงการเฉพาะกิจพิเศษพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล PM Award ประเภทธุรกิจบริการดีเด่น (Best Service Provider)
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและข้อมูลธุรกิจการค้าและบริการรายอุตสาหกรรมย่อย ภาพรวม และตลาดเป้าหมายและข้อมูลธุรกิจการค้าและบริการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 • พัฒนาเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านนโยบายมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการและข้อมูลอื่นที่อยู่ในกรอบงานที่ต้องรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมการทำตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์/กิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการขยายตลาดที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ
 • สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจที่มีความคาบเกี่ยวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน หรือสร้างความต้องการใหม่ของลูกค้าได้ (Create New Demand)
 • ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายและมาตรการต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ของไทย
 • ขอบเขตความรับผิดชอบ ธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย :
  - ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม/เกี่ยวข้อง
  - ดิจิทัลคอนเทนท์ ซอฟท์แวร์ บันเทิง โฆษณา ภาพยนต์ เกม/Application, Creative Thailand
  - ธุรกิจการพิมพ์/สิ่งพิมพ์ นวัตกรรมบริการ (Innovated Services) Event Organizer/Related E-Learning บริการด้าน กา
 • ศึกษา การค้าแฟรนไชส์/ค้าปลีก ธุรกิจบริการอื่นๆ
  - โลจิสติกส์การค้า - (ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (ขนส่ง คลังสินค้า กระจายสินค้า) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อำนวยการ
Mr. Kittiwat Patchimnan
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
เบอร์โทร : 0-2507-4252
E-Mail : kpatchimnan@ditp.go.th