CBAM คืออะไร? และผู้ส่งออกไทยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

CBAM คืออะไร? และผู้ส่งออกไทยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
CBAM คืออะไร? และผู้ส่งออกไทยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

CBAM คืออะไร? และผู้ส่งออกไทยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
           CBAM คือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ ที่เรียกกัน “CBAM” เป็นการกำหนดราคาสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาใน EU โดยสินค้า 5 กลุ่มแรก ที่ CBAM มีผลบังคับใช้ ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็ก และอะลูมิเนียม

ที่มา : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

CBAM คืออะไร? และผู้ส่งออกไทยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
           CBAM คือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ ที่เรียกกัน “CBAM” เป็นการกำหนดราคาสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาใน EU โดยสินค้า 5 กลุ่มแรก ที่ CBAM มีผลบังคับใช้ ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็ก และอะลูมิเนียม

ที่มา : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย