จีนดัน ‘ฉางเป่ย’ ขึ้นแท่นศูนย์โลจิสติกส์ทางอากาศ เปิดโอกาสผู้ประกอบการไทย บุกตลาด ‘หนานชาง’

Smart logistic , Augmented reality technology , internet of things , industry 4.0, disruption and supply chain concept. Double exposure of man using mobile phone with airplane ,drone,truck,Cargo ship.

จีนเตรียมพร้อม เปิดแผนพัฒนาท่าอากาศยานฉางเป่ย ขยายการรองรับสินค้า มั่นใจยกให้เป็นฐานการขนส่งทางอากาศที่สำคัญ แนะผู้ประกอบการไทยเตรียมพร้อมส่งสินค้าบุกตลาดเมืองหนานชาง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ สคต. ณ เมืองเชี่ยเหมิน ประเทศจีน เปิดเผยว่า รัฐบาลเจียงซีมีแผนที่จะพัฒนาท่าอากาศยานฉางเป่ยของเมืองหนานชาง ให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี และเป็นฐานการขนส่งทางอากาศที่สำคัญของประเทศจีน รวมถึงเป็นหนึ่งในสนามบินอัจฉริยะในเส้นทาง One Belt and One Road (OBOR) หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ที่กำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้

สำหรับการดำเนินงานจะเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วของการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานฉางเป่ย โดยได้เตรียมความพร้อมที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดหาอุปกรณ์ การขนถ่ายสินค้า การสร้างคลังสินค้า ไปจนถีงการเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถ ภายใต้งบประมาณการลงทุนกว่า 60 ล้านหยวน

ปัจจุบันการพัฒนาท่าอากาศยานฉางเป่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตสร้างคลังสินค้าเป็นท่าเรือบกนานาชาติ เพื่อให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทสัตว์น้ำแช่แข็ง ผลไม้สดได้ อีกทั้ง ยังได้เตรียมที่จะจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์ประมวลผลไปรษณีย์นานาชาติ ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงกับศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจเมืองหนานชางเติบโตอย่างต่อเนื่อง มูลค่า GDP อัตราการขยายตัวของ GDP และ GDP per capita ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและกำลังซื้อของประชากรในเมืองหนานชางที่มีจำนวนกว่า 5.46 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเตรียมพร้อมในการส่งออกสินค้าของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองหนานชาง

นอกจากนี้ ข้อมูลจากศุลกากรจีนได้ระบุไว้ว่า ปี พ.ศ. 2560 เมืองหนานชางนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 134.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ถึง 40% ดังนั้นการพัฒนาท่าอากาศยานฉางเป่ยให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศย่อมเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองหนานชาง และเมืองใกล้เคียงได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มาhttp://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/239686/239686.pdf&title=239686