สนข. อนุมัติโครงการ ‘ท่าเรือบก’ พื้นที่นิคมอุดร พร้อมบรรจุในแผนแม่บทฯ เตรียมเป็นศูนย์การขนส่งภาคอีสาน

สนข. อนุมัติโครงการ ‘ท่าเรือบก’ พื้นที่นิคมอุดร พร้อมบรรจุในแผนแม่บทฯ เตรียมเป็นศูนย์การขนส่งภาคอีสาน

สนข. เห็นชอบ อนุมัติโครงการ “ท่าเรือบก” บนพื้นที่ 650 ไร่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เตรียมบรรจุในแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ รองรับศูนย์กลางการขนส่งภาคอีสาน ด้านเอกชนพร้อมลงทุนวางระบบรางรถไฟ เพื่อความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า

นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือเห็นชอบอนุมัติโครงการท่าเรือบก (Inland Container Depot) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ สนข. พิจารณาข้อเสนอของบริษัทตามที่ยื่นไป แล้วเห็นว่า โครงการที่เสนอให้ใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีที่ติดทางรถไฟเป็นจุดกองสินค้าดังกล่าวมีแนวทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าทางราง ดังนั้น สนข. จึงได้เสนอคณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทฯ ให้มีการบรรจุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับขนส่งสินค้า เป็นแผนระยะกลาง ปี 2561-2568 โดย สนข. ยังได้เตรียมที่จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณามอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. พิจารณาดำเนินการต่อไป

สนข. ได้แสดงความมั่นใจว่า ท่าเรือบกของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีสามารถพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคอีสานได้ เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ มีระบบรางเข้าสู่พื้นที่ ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ ลานจอดรถบรรทุก รถสำหรับยกขนตู้สินค้า และคลังเก็บสินค้า รวมทั้งมีเขต Free Zone เพื่อให้บริการแก่ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าในการดำเนินพิธีการศุลกากรอยู่ในพื้นที่ด้วย โดยเสนอแนะว่าการจัดตั้งพื้นที่ ICD จะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป เพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภาคอีสาน (ICD) สามารถขนส่งสินค้าไปยังสนามบินนานาชาติอุดรธานี และประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศจีนตอนใต้ ท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม และท่าเรือแหลมฉบังในเขตพื้นที่ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีได้ดำเนินงานตามมติของรัฐมนตรี โดยมีพื้นที่ติดกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ-หนองคาย ห่างจากสถานีหนองตะไก้ อ.เมืองอุดรธานี ประมาณ 1.8 กม. ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 500 ไร่ จะพัฒนาเป็นโครงการท่าเรือบก (Inland Container Depot: ICD) และเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับโครงการ Container Yard : CY ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทางนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีจึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้วางรางระยะทางประมาณ 1.8 กม.เข้าไปขอบเขตพื้นที่ของโครงการ ส่วนในพื้นที่ของโครงการจะเป็นผู้ลงทุนวางรางรถไฟเอง เพื่อจะได้ขนส่งสินค้าจากพื้นที่ต่างๆ ที่มาใช้ ICD ไปยังจุดหมาย

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีได้มีการดำเนินการพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการการขุดบ่อขนาดใหญ่จำนวน 3 บ่อ ในพื้นที่ 178 ไร่ เพื่อจัดหานํ้าเพื่อใช้ในโครงการให้เพียงพอ การจัดวางท่อนํ้าประปาเข้าสู่พื้นที่โครงการ การจัดหาไฟฟ้าเพิ่มเติมจากเดิมโดยจัดสรรพื้นที่ให้การไฟฟ้าจัดก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี คือ การพัฒนาไปสู่นิคมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต และศูนย์กระจายสินค้า

ที่มา :