สถานการณ์โลจิสติกส์ - Trade Logistics: DITP

ไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค

 

นางอภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงผลการหารือทวิภาคีระหว่าง นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันท์โอชา) กับประธานาธิบดีรัสเซีย (นายวลาดีมีร์ปูติน) ในช่วงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าทั้งสองฝ่ายย้ําความร่วมมือที่จะเชื่อมโยงหลายมิติเช่น ด้านพลังงาน ทหารการศึกษา การค้าและการลงทุน ซึ่งหลายเรื่องยังมีอุปสรรค จึงต้องขจัดอุปสรรคระหว่างกันให้ได้และดําเนินการให้เกิดความเชื่อมโยงกัน แม้ระยะทางห่างไกลกัน ซี่งสิ่งแรกที่ต้องทําคือการติดต่อของภาคประชาชน และภาคธุรกิจที่ค้าขายระหว่างกันบนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียเป็น 5เท่าและจะพยายามผลักดันสิ่งที่ได้ลงนามร่วมมือกันให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งนี้รัสเซียได้ย้ําว่าจะสนับสนุนไทยในการจัดทํา FTAระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเพื่อสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งจะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจไทย – รัสเซียด้วย

 

ที่มา:กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์