ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

โครงการเชี่ยมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564

งานเปิดตัวโครงการ และเสวนาหัวข้อ

โลจิสติกส์ยุคใหม่ แต้มต่อทางธุรกิจ

ของเกษตรกรไทย

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 

วันที่ 27 มกราคม 2564

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 

วันที่ 16 มีนาคม 2564

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

วันที่ 7 เมษายน 2564

สัมภาษณ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

วันที่ 21-22 เมษายน 2564

สัมภาษณ์เกษตรกร

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2564

กิจกรรมแบ่งปันความรู้ “สินค้าเกษตรกับการค้าระหว่างประเทศ และ โลจิสติกส์เพื่อการส่งออก” วันที่ 3-5 สิงหาคม 2564

กิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับผู้นำเข้าต่างประเทศ

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564