ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์จึงจัดทำศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้บริการและแนะนำด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่โดยรวบรวมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสาขาต่างๆ มาให้คำแนะนำและเจรจาการค้า หรือเลือกใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์

ผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนภูมิภาค

ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศและผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำแนะนำ
ด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจับคู่เจรจาธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

เพื่อสร้างโอกาสให้ SMEs ในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงข้อมูลและการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของภาครัฐและเครือข่ายเอกชน


รูปแบบของกิจกรรม

ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงการให้บริการโลจิสติกส์

01

การให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ

เช่น เอกสารเพื่อการส่งออก พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

02

การให้บริการจับคู่เจรจาธุรกิจและการให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน

โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

03

การให้คำแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น

และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/สถานที่
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงแรม มณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงแรม เดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 TILOG-LOGISTIX 2021 - Online and Business Matching
วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 THAIFEX ANUGA-ASIA - ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
*กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Cross Border Logistics Solution EP1
Cross Border Logistics Solution EP2
Cross Border Logistics Solution EP3
Cross Border Logistics Solution EP4

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม มณีจันท์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
กภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution) สัญจรไป ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564