ติดต่อ - Trade Logistics: DITP

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : (66) 2507 8419
โทรสาร : (66) 2547 4040-42
อีเมล : tradelogistics@ditp.go.th