Agri Plus Logistics
โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก (Agri Plus Logistics) )ประจำปี 2563

ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเกษตรกรรมประเทศหนึ่งของโลก ในแต่ละปีสามารถผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปได้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มความต้องการบริโภคเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย กระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้ซื้อ จะสร้่างความมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อ จะได้รับผลผลิตที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงสุด โลจิสติกส์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมความแข็งแกร่งทางการค้าและสร้างความเป็นต่อในเชิงธุรกิจในกับผู้ประกอบการไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร​์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติและเป็นไปตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบด้านโลจิสติกส์ยุคใหม่

2

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจการเกษตรของไทยมีความพร้อมเพื่อการส่งออกครอบคลุมในทุกมิติของห่วงโซ่อุปทาน

3

เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรในส่วนภูมิภาค

กำหนดการโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตร
สู่การส่งออก (Agri Plus Logistics) ประจำปี 2563

16-31

ก.ค.

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
3

ส.ค.

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
6-7

ส.ค.

คัดเลือกรอบสอง (สัมภาษณ์)
11

ส.ค.

ประกาศผลรอบสุดท้าย
17-20

ส.ค.

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร/ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร
21

ส.ค.

Business Matching เกษตรกร กับ บริษัทโลจิสติกส์
7

ก.ย.

Business Matching เกษตรกร กับ ผู้นำเข้าต่างประเทศ
9-11

ก.ย.

นิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานโครงการ Agri Plus Logistics ครั้งที่ 1
รับสมัครและลงพื้นที่
เสวนาหัวข้อ Smart Agricultural Business
คัดเลือกรอบสอง (สัมภาษณ์)