เกี่ยวกับเรา - Trade Logistics: DITP

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารด้านโลจิสติกส์การค้าและสถานการณ์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลรายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสมาคมด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

แนวทางยุทธศาสตร์

เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers : LSP) ให้สามารถแข่งขันได้

เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถเชื่อมโยง ทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผลิตสินค้า จนถึงการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

กลยุทธ์

1

แสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ กับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

2

ส่งเสริม Best Practice และยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐานสากล

3

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและส่งเสริม การสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีบทบาทหลักในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSPs) ให้ สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจบริการในระดับสากล ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ

1

การจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX เพื่อแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นเวทีเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และส่งเสริมการสร้างพันธมิตร/สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับต่างประเทศ

2

การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้มีความเป็นเลิศด้านและมีมาตรฐานสากล: มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award: ELMA) ใน 4 สาขา ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการคลัง สินค้า ผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร รวมถึงจัดกิจกรรมส่ง เสริม Best Practice ของผู้ชนะและ/หรือผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างแบบอย่างให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา มาตรฐานการให้บริการระดับสากลและเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

3

การจัดทำโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้า/บริการไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (From Farm to Fork)

4

การจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดแสดงสินค้า/ขยายตลาดในต่างประเทศ และเชิญผู้นำเข้ามาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าในงาน แสดงสินค้าประเทศไทย

5

การจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) และสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับผู้ประกอบการ


นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังสนับสนุนภารกิจการเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Commerce) กับการขนส่ง แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–logistics)