(Excellent Logistics Management Award)

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ และมีขีดความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิประเทศเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จึงจัดทำรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์การค้า (Excellent Logistics Management Award: ELMA) ซึ่งรางวัล ELMA ถือเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวของวงการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์โลจิสติกส์ไทยและพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กรในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

รายนามบริษัทที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA Award)

ELMA 2021

 • 1. บริษัท รวมถาวร จำกัด (สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า)
 • 2. บริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)

ELMA 2020

 • 1. บริษัท วี. คาร์โก จำกัด (สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า)
 • 2. บริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 • 3. บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)

ELMA 2019

 • 1. บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 • 2. บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (สาขาผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า)
 • 3. บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด (สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร)

ELMA 2018

 • 1. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 • 2. บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด (สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร)

ELMA 2017

 • 1. บริษัท วี. คาร์โก จำกัด (สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า)

ELMA 2016

 • 1. บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร)

ELMA 2015

 • 1. บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากรางวัล ELMA

ได้รับการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา โดยเมื่อสิ้นสุดการประเมินจะได้รับรายงานที่ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป
สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม  ธุรกิจโลจิสติกส์ต่างๆ ของกรมฯ และได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของกรมฯ
ได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรางวัล    Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) เกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกและ
ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น
 
 

ประเภทของรางวัล 

 

 • สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 
  ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

 

 • สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
  ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการจัดเก็บการบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้าและการวางแผน

 

 • สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)
  ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการเป็นตัวกลางในการจัดหารูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประสานงานระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการส่งออก-นำเข้าแทนผู้ใช้บริการหรือตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร

 

 • สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)
  ผู้ประกอบการที่ให้ บริการครอบคลุมในกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดรางวัล

 

 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

 

 • จดทะเบียนนิติบุคคล มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

 

 • ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 •  มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

 

 • ผู้สมัครที่เคยรับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้งจะไม่สามารถสมัครในสาขาเดิมได้ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปีแต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้

 

 • สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ

 

 

ELMA VDO

เปิดตัวโครงการ ELMA 2021
ภาพรวม ELMA 2020
10 Year ELMA Award 5 Min

Gallery

พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  ปี2021
พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  ปี2020
พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  ปี2019
พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  ปี2018
พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  ปี2017