DITP เปิดตัวโครงการ Logistics Plus Agriculture เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก

          นายเอกฉัตร ศีตวรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก (Logistics Plus Agriculture) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง  Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ การเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีให้แก่ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และเกษตรกรไทยในทางภาคเหนือ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย โดยวัตถุประสงค์ในการร่วมมือของ 6 หน่วยงานในครั้งนี้เพื่อที่จะออกแบบและพัฒนาโลจิสติกส์ ให้เป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่

          อีกทั้งภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “โลจิสติกส์ยุคใหม่ แต้มต่อทางธุรกิจของเกษตรกรไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

          ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจที่จะรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและการเสวนาย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage : DITP.Logistics หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th