รมว.พาณิชย์ หารือสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์

นางอภิรดี   ตันตราภรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สมาคม การค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce: EABC) ได้เข้า เยี่ยมคารวะเพื่อนําเสนอเอกสารท่าทีและจุดยืนของภาคธุรกิจยุโรปในประเทศไทย ประจําปี 2559 (2016 Business European Business Position Paper) ที่สมาคม EABC จัดทําขึ้น โดยรวบรวมข้อเสนอแนะทางการค้าและการ ลงทุนของภาคธุรกิจยุโรป แบ่งออกเป็น 10กลุ่มสาขา ได้แก่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่ม ประกันภัย กลุ่มยานยนต์กลุ่มสุขภาพและเวชภัณฑ์กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มพลังงาน กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มประเด็นครอบคลุมหลายสาขา (Cross Sectoral Issue)

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์