เตรียมความพร้อมก่อนลงประกวดรางวัล ELMA 2020

March 25,2020

ELMA 2020 งานประกวดรางวัลที่สุดของความเป็นเลิศแห่งบริการโลจิสติกส์ไทย ประจำปี 2563 ได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้ง และในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการรับสมัครเป็นระบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับรางวัล ELMA คือรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเทียบเท่าสากล
 • สร้างความน่าเชื่อถือในสายตาต่างชาติ
 • ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ได้พัฒนาตนเองผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลติสติกส์
 • เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่น
 • ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 4 สาขา คือ

 • สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)
 • สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
 • สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ตัวแทนออกของ    (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)
 • สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าประกวด จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • จดทะเบียนนิติบุคคลมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครสาขาเดิมได้ ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ

การประกวดรางวัล ELMA มีเกณฑ์การประเมิน 7 ข้อ ที่ใช้ในการให้คะแนน คือ

 • เกณฑ์ที่ 1 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และการนำองค์กร                                           
 • เกณฑ์ที่ 2 การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์                                  
 • เกณฑ์ที่ 3 การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด                                       
 • เกณฑ์ที่ 4 การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์    
 • เกณฑ์ที่ 5 การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์                                           
 • เกณฑ์ที่ 6 การบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์                                        
 • เกณฑ์ที่ 7 สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ                                                  

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกวดรางวัล ELMA

 • ผู้ประกอบการได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา
 • ผู้ประกอบการทราบจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อนำไปพัฒนา
 • ได้รับการรับรองคุณภาพด้วยรางวัลที่มีมาตรฐานระดับสากล
 • ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด
 • ได้รับความน่าเชื่อถือจากต่างชาติ
 • ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน TILOG – LOGISTIX     
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกรมฯ
 • ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล PM Award

ทำเนียบผู้ที่เคยได้รับรางวัลในปี 2560-2562

 • ปี 2560 V Cargo บริษัท วี.คาร์โก จำกัด: สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
 • ปี 2561 KDC บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด: สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า, Thaisomdej บริษัทไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด: สาขาตัวแทนออกของ
 • ปี 2562 JWD บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด: สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า, LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน): สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและรางวัล PM Award , Thaisomdej บริษัทไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด: สาขาตัวแทนออกของและรางวัล PM Award

ในปีนี้ทางกรมฯ ได้นำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://elma.tradelogistics.go.th/ ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร คือ

 • ใบสมัคร พร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัคร
 • เล่มรายงานแสดงวิธีการและผลการดำเนินงานของบริษัท (Organization Report)

นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์จะมีคำอธิบายในการกรอกข้อมูลหรืออัพโหลดเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. เท่านั้น!!

Tips จากผู้ชนะการประกวด ELMA

 • ทำความเข้าใจธุรกิจของท่านอย่างถ่องแท้ว่าควรจะลงประกวดในสาขาใด และควรเป็นบริการที่ทำกำไรให้บริษัทมากที่สุด
 • การที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการประกวดจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้
 • ความทุ่มเท จริงจัง และเตรียมพร้อมของทีมงานทั้งองค์กรคือกุญแจแห่งความสำเร็จ
 • ศึกษาและทำความเข้าใจเกณฑ์การประกวดอย่างชัดเจน โดยการร่วมกิจกรรม Workshop ที่กรมจัดขึ้นทุกครั้ง หรือดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://elma.tradelogistics.go.th/
 • จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเขียนรายงานการประกวด ELMA
 • ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งเอกสารเข้าประกวด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-138-8156-7 ต่อ 103 Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com