ทำความรู้จัก ELMA รางวัลที่การันตีคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านโลจิสติกส์จากหน่วยงานของรัฐฯ

February 7,2020

โลจิสติกส์ คือพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในยุคอีคอมเมิร์ซ เป็นตัวแปรที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างมหาศาล เพราะการมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีนั้น สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้อีกด้วย

สำหรับตลาดโลจิสติกส์ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซที่บูมจนฉุดไม่อยู่ ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการไทย เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ รางวัล “ELMA (Excellent Logistics Management Award) หรือรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” จึงถือเป็นรางวัลที่สามารถการันตีได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐฯ

รางวัล ELMA คืออะไร?

รางวัล ELMA คือรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระบบสากล สามารถแข่งขันในเวทีการค้านานาชาติได้ โดยในปี 2563 ถือเป็นการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว

รางวัล ELMA แบ่งออกเป็น 4 สาขา

  • สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)
  • สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
  • สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ตัวแทนออกของ    (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)
  • สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • จดทะเบียนนิติบุคคล มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศ
  • ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
  • ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครในสาขาเดิมได้ ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ

จากเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA นั้นจะมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่โดดเด่น รวมถึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง พร้อมนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาประยุกต์ใช้ และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อชิงความได้เปรียบและสร้างจุดแข็งที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง นำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจให้สามารถก้าวสู่สนามการค้าสากลได้อย่างแข็งแกร่ง

สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-138-8156-7 ต่อ 103 Line: @elmaaward  Email: elmaaward@gmail.com